Regulamin Notatki

Regulamin notatki

 1. W ramach portalu mediSTUDENT.pl zarejestrowany użytkownik może w panelu Moje Konto w module Notatki publikować pomoce naukowe w postaci cyfrowej, które mogą być interesujące lub cenne szkoleniowo dla studentów kierunków medycznych i pokrewnych. Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość wprowadzenia własnych Notatek i omawiania ich na łamach portalu w formie forum dyskusyjnego.
 2. Zamieszczając Notatki w serwisie mediSTUDENT.pl oraz udostępniając je użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia teleinformatyczne. Użytkownik nie przenosi na Wydawcę praw autorskich oraz nie udziela Usługodawcy żadnej licencji w zakresie treści.
 3. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest autorem treści i może nimi dysponować w zakresie ich rozpowszechniania w Serwisie nie naruszając autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, należących do osób trzecich
  b) jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz imionami i nazwiskami ich autorów
  c) podane przez niego dane autorów utworów jakie wchodzą w skład Treści są zgodne z prawdą
  d) jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych (posiada zgodę autorów utworów, które zostały wykorzystane w treści)
  e) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach portalu mediSTUDENT.pl danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których ww. dane, wizerunek lub informacje dotyczą
  f) treści są wolne od błędów oraz wad
  g) wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Użytkowników
 4. Decydując się na korzystanie z modułu Notatki użytkownik akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, jak również  Regulaminu ogólnego serwisu mediSTUDENT.pl, którego niniejszy Regulamin stanowi integralną część.
 5. Notatki wprowadzane są do systemu poprzez formularz on-line (w ramach panelu Moje Konto) przez użytkowników, Wydawca udostępnia na przestrzeni do tego przeznaczonej na stronie www.medistudent.pl. Wydawca nie ingeruje w te treści, ani wizualizację i nie odpowiada za ich rozpowszechnienie. Wydawca usunie z Portalu Opisy przypadków, jeżeli uzyska wiadomość, że naruszają prawo, prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich.
 6. Zabronione jest zamieszczanie Notatek, których treść jest bezprawna a w szczególności:
  a) utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób
  b) naruszenie osobistych praw autorskich, dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych  (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody)
  c) naruszenie przepisów obowiązującego prawa czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych  albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny
  d) naruszenie przepisów obowiązującego prawa czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych  albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny
  e) dosłowny zapis wykładów, lektoratów itp.
  f) pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską), do której majątkowe prawa autorskie należą do uczelni lub innej osoby prawnej.
 7. Użytkownik zamieszczając treści w portalu mediSTUDENT.pl wyraża zgodę na korzystanie z nich przez osoby trzecie i nie rości praw do żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.
 8. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do porad, wniosków, zaleceń oraz opinii zawartych w treściach notatek i komentarzach użytkowników.
 9. Przyjmuje się, że wszystkie osoby wymienione jako autorzy aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu materiału i wyrażają zgodę na jego rozpowszechnianie we wprowadzonej formie i wg przedstawionych tu zasad. Osobą za to odpowiedzialną jest wyłącznie osoba, która wprowadziła do systemu Notatki. Osoba ta odpowiada również wobec osób trzecich za naruszenia opisane w ust. 3.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem ogólnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4.02.94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

 

Narzędzia

Medi-narzędzia

 • Opublikuj prezentację
 • Dodaj notatki
 • mediGIEŁDA
 • mediFORUM
 • Dodaj profil
 • Dodaj wydarzenie
 • Partnerzy portalu:  Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>